เว็บไซต์เครือข่ายขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพโดย “CNO”
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม นับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 Web Counter
เว็บไซต์เครือข่ายขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพโดย “CNO”
 
 
 
 
         สำนักการพยาบาลขอเชิญ CNO_R , CNO_P, CNO_D และผู้รับผิดชอบงาน QA ในสสจ.ทุกจังหวัด ประชุม "การสร้างเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาลในอนาคต" วันที่ 31 ส.ค.- 1 ก.ย. 59 ณ รร.เอเชีย กรุงเทพฯ (ไม่มีค่าลงทะเบียน)
คลิก Download เอกสาร
 
         ขอเชิญ download เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ขับเคลื่อนบริการพยาบาล โดยเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาล (CNO) เขตสุขภาพที่ 1-12”
         ขอเชิญ download เอกสาร จาก WHO เรื่อง "ROLES AND RESPONSIBILITIES OF GOVERNMENT CHIEF NURSING AND MIDWIFERY OFFICERS: A CAPACITY-BUILDING MANUAL" 
 
 
 
 
 
 
         สำนักการพยาบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาลในอนาคต : Strengthen CNOs' Networking for Future" ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร โดยมี CNO_R CNO_P CNO_D และ CNO_SD จำนวน 400 คนจากทั่วประเทศ 
 
         ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล จัดบรรยายสรุปให้แก่ผู้บริหารระดับสูงจาก สปป.ลาว โดย รศ.ดร.สม-อก กิ่งสะดา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว เป็นหัวหน้าคณะ นำผู้บริหารระดับอธิบดี รองอธิบดีและเทียบเท่า จำนวน 12 คน เดินทางมาศึกษาดูงานด้านนโยบายและการศึกษาด้านการผดุงครรภ์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 
 
         ดร.ธีรพร สถิรอังกูร รองผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล อ.ศิริมา ลีละวงศ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์การพยาบาล อ.โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ ผู้นิเทศทางการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 3 ร่วมกันดำเนินโครงการ “ขับเคลื่อนบริการพยาบาล โดยเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาล (CNO) เขตสุขภาพที่ ๓ ” ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงแรมห้วยขาแข้ง เชษฐศิลป์ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๓ นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของผู้บริหารการพยาบาลในงานสร้างเสริมสุขภาพของเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารการพยาบาลระดับจังหวัด (Chief Nurse Officer_Province :CNO_P) และ ผู้บริหารการพยาบาลระดับอำเภอ (Chief Nurse Officer_District :CNO_D) โครงการนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหารการพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร และ พิจิตร เป็นอย่างมาก มีCNO_P และ CNO_D ในโรงพยาบาลและในชุมชน สมัครขอเข้าร่วมประชุม จำนวน 125 คน  
 
         ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล ร่วมประชุม World Health Assembly ครั้งที่ 69 ในฐานะ CNO ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2559 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งนำทีมโดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข 
 
         ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล และทีมจากประเทศไทย ร่วมประชุม The 6th TRIAD Communique 2016 ในหัวข้อเรื่อง "The future of the nursing and midwifery workforce" เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2559 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดร่วมกันระหว่าง WHO, ICN, และ International Confederation of Midwive ซึ่งตัวแทนของประเทศไทย คือ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง (นายกสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย) รศ.สุปาณี เสนาดิสัย (นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ) และ ดร.กาญจนา จันทร์ไทย (ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล กระทรวงสาธาณสุข) 
 
         อ.นวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา อ.อรรถยา อมรพรหมภักดี จากสำนักการพยาบาล และ อ.มยุรี สุขุปัญญารักษ์ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลพุทธชินราช (Chief nursing officer_Region: CNO_R) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ขับเคลื่อนบริการพยาบาล โดยเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาล (CNO)เขตสุขภาพที่ 2 ” ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมท๊อบแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าประชุมเป็น CNO_P และ CNO_D ในเขตสุขภาพที่่ 2 จำนวน 130 คน พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดแผนงาน/แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ 
 
         ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล ในฐานะผู้บริหารสูงสุดด้านการพยาบาลภาครัฐของประเทศไทย นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการพยาบาลของประเทศไทย ในการประชุม 7th GCNMOs (Government Chief Nursing and Midwifery Officers) เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีผู้บริหารสูงสุดด้านการพยาบาลภาครัฐของประเทศสมาชิกจากทั่วโลกเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น 
 
         "วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2559 ท่านสาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนบริการพยาบาล โดยเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาล (CNO) เขตสุขภาพที่ 1" ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
         คุณประกาย เพชรบุญ (CNO_D อำเภอสะบ้าย้อย) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สะบ้าย้อย ได้นำนโยบายต่างๆจากการประชุม CNO ของรพ.ในจังหวัดสงขลา นำลงสู่ผู้ปฎิบัติโดยประชุมพยาบาลชุมชนในอำเภอสะบ้าย้อย เมื่อวันที่ 14 พ.ค.59 ณ ห้องประชุมสสอ.สะบ้าย้อย 
 
         เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559 CNO_R เขต 11 (อ.ปิยนุช ประทีปทัศน์ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์) ร่วมกับสำนักการพยาบาล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรือง "ขับเคลื่อนบริการพยาบาล โดยเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 11" ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้นส์ จังหวัดชุมพร ผู้ร่วมประชุมคือ CNO_P และ CNO_D ในเขต 11 จำนวน 130 คน โดยท่านผู้ตรวจราชการเขต 11 (นพ.ประภัสสร เจียมบุญศรี) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม 
 
         อาจารย์นวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและระบบคุณภาพการพยาบาล สำนักการพยาบาล อาจารย์ขวัญนภา ขวัญสถาพรกุล นักวิชาการพยาบาลผู้นิเทศงานเขตสุขภาพที่ 6 และอาจารย์ธนิตา ฉิมวงษ์ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลระยอง (Chief nursing officer_Region: CNO_R) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ขับเคลื่อนบริการพยาบาล โดยเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาล (CNO)เขตสุขภาพที่ 6 ” ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง โดยมีนายแพทย์ชุมพล สุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ได้รับการถ่ายทอดวิชาการจากคณะวิทยากรทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนางานการพยาบาล ผู้เข้าประชุมเป็นหัวหน้าพยาบาลและหัวหน้างานการพยาบาลในชุมชนของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป (Chief nursing officer_Province: CNO_P) โรงพยาบาลชุมชน(Chief nursing officer_Distric: CNO_D) รวมทั้งพยาบาลผู้รับผิดชอบงานคุณภาพการพยาบาลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 6 รวมจำนวนทั้งสิ้น 130 คนร่วมประชุมกำหนดแผนงาน แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเพื่อตอบรับนโยบายservice planเขตสุขภาพที่ 6 อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ 
 
         วันที่ 22 เมษายน 2559 คุณเพ็ญศิริ อัตถาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสงขลา (CNO_P จังหวัดสงขลา) ได้ประชุมคณะกรรมการพยาบาลชุมชน จังหวัดสงขลา (CNO_D) โดยมีการพูดคุยถึงเรื่องทิศทางการพัฒนางานบริการปฐมภูมิ และแผนการทำงานร่วมกันของ CNO_P/CNO_D จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเวชกรรม โรงพยาบาลสงขลา 
 
         ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล ดร.ธีรพร สถิรอังกูร นักวิชาการพยาบาลผู้นิเทศงานเขตสุขภาพที่ 12 และอาจารย์ละมุล บูรณศิริ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลหาดใหญ่ (Chief nursing officer_Region: CNO_R) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ขับเคลื่อนบริการพยาบาล โดยเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาล (CNO)เขตสุขภาพที่12 ” ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมลีการ์เด็น จังหวัดสงขลา โดยมีนายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันท์ ผู้ตรวจราชการฯเขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ได้รับการถ่ายทอดวิชาการจากคณะวิทยากรทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนางานการพยาบาล ผู้เข้าประชุมเป็นหัวหน้าพยาบาลและหัวหน้างานการพยาบาลในชุมชนของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป (Chief nursing officer_Province: CNO_P) โรงพยาบาลชุมชน(Chief nursing officer_Distric: CNO_D) รวมทั้งพยาบาลผู้รับผิดชอบงานคุณภาพการพยาบาลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 12 รวมจำนวนทั้งสิ้น 154 คนร่วมประชุมกำหนดแผนงาน แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเพื่อตอบรับนโยบายservice planเขตสุขภาพที่ 12 อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ 
 
         CNO_R, CNO_P และ CNO_D จากรพศ. รพท. และรพช. ทั่วประเทศจำนวน 64 คน ร่วมประชุมกับสำนักการพยาบาล เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่งานบริการพยาบาลตามโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 
 
         วันที่ 14 มกราคม 2559 สำนักการพยาบาลเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเพื่อเตรียมจัดบุคลากรพยาบาลลงตามโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค (ใหม่) ณ โรงแรมมิราเคิล โดยผู้ร่วมพิจารณาในครั้งนี้เป็น CNO_R ทั้ง 12 เขตสุขภาพ พร้อมทั้งประธานชมรมพยาบาลเวชกรรมสังคม และประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้การดูแลที่ต่อเนื่องจากบ้านสู่สถานบริการสุขภาพ และครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มวัย ทั่วประเทศ 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เว็บไซต์เครือข่ายขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพโดย “CNO”
สำนักการพยาบาล อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรสาร. 02-590-6295 , 02-591-8268 e-mail : cno.moph@gmail.com
www.cno-moph.net